آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
کمیسیون تدارکات ملی ۲۱ مورد تدارکاتی را منظور کرد

بچه های خاکریز: کمیسیون
تدارکات ملی شام روز دوشنبه (۱۶ میزان)
پس از بررسی ۲۱ مورد
تدارکاتی، تمامی این ۲۱ مورد
به ارزش بیش از ۴.۹ میلیارد
افغانی را منظور کرده است.

ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌یی گفته است که این ۲۱ مورد شامل منظوری
پروژه‌ی اعمار جاده‌ی کابل-لوگر به طول هفت کیلومتر با شرکت پیشنهادی شهرداری کابل
مربوط وزارت فواید عامه، قرارداد پروژه‌ی جاده‌ی حلقوی مزار شریف به طول ۱۷.۴ کیلومتر مربوط
وزارت فواید عامه، قرارداد پروژه‌ی اعمار جاده‌ی خوشی الی محمد‌آغه‌ی ولایت لوگر مربوط
وزارت فواید عامه، قرارداد تهیه و تدارکات دو نوع تیل (دیزل و پترول) ریاست حفظ و مراقبت
سالنگ‌ها مربوط وزارت فواید عامه می‌باشد.

به نقل از خبرنامه، قرارداد پروژه‌ی تدارک و انتقال ۱۰ هزار متریک تُن
تخم گندم بذری تصدیق‌شده مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، پروژه‌ی اعمار پوزیشن‌ها،
جاده، درواز‌ی روکی برقی و لایتنگ ساحه‌ی ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری، قرارداد
تهیه و تدارک ۹ قلم
لوازم حمام مورد ضرورت وزارت دفاع ملی به اساس قرارداد چارچوبی، قرارداد پروژه‌ی تأمین
ارتباط سایت‌های  VCNو TDF از طریق ستلایت
NSS12 مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، قرارداد تدارک
۱۵ قلم تجهیزات ورکشاپ
مورد ضرورت وزارت امور داخله، قرارداد تدارک ۱۳ قلم حبوبات مورد ضرورت ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها
مربوط وزارت امور داخله، فسخ قرارداد پروژه‌ی تدارک چهار قلم گوشت مورد ضرورت ریاست
محافظت و امنیت رجال برجسته‌ی دولتی ریاست‌جمهوری نیز از جمله‌ی این ۲۱ موارد تدارکاتی
می‌باشد.

 ارسال در حدود 5 ماه قبل  ادامه مطلب »